InrichtendeMacht

Inrichtende Macht

De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Binnen de inrichtende macht zijn twee beleidsniveaus:

  • de Algemene Vergadering die samengesteld is uit alle leden en het hoogste gezag uitmaakt.
  • De Raad van Beheer, die benoemd wordt door de algemene vergadering en die beheert. Binnen de Raad van Beheer worden de functies verdeeld: er is een voorzitter, secretaris en schatbewaarder, de andere leden zijn beheerders.
DE ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen voor de goedkeuring van de rekeningen van het voorbije boekjaar en van de begroting van het volgend boekjaar: zowel de officiële werkingsmiddelen als de activiteitenrekeningen vallen onder haar verantwoordelijkheid. Nog even vermelden dat het benoemen en afzetten van de beheerders en het opnemen en uitsluiten van leden ook tot de exclusieve bevoegdheid behoort van de Algemene Vergadering. Moet over een ander belangrijk agendapunt vergaderd worden, dan kan een Buitengewone Algemene Vergadering belegd worden.

 

DE RAAD VAN BEHEER

De Raad van Beheer heeft de taak om de Vereniging te leiden. Naar buiten vertegenwoordigt de raad van Beheer de Vereniging: hij opent rekeningen, sluit overeenkomsten, enz… De Raad vertegenwoordigt de Vereniging eveneens in geval van rechtsgeschillen.
In de schoolpraktijk betekent dit dat de Raad van Beheer o.m. volgende opdrachten vervult:

  • vast benoemen van personeelsleden;
  • het toekennen van verlof of aanvaarden van ontslag van personeelsleden;
  • het beheren van werkingstoelagen;
  • het aangaan van alle nodige contracten;
  • het afsluiten van huur- en erfpachtovereenkomsten;
  • het aanduiden van de afgevaardigden in officiële overlegorganen;
  • het goedkeuren van het schoolreglement;
  • ook minder aangename taken in geval van geschillen tussen directie en personeel of tussen school en ouders;

De afgevaardigde van de Inrichtende Macht voor de dagelijks leiding van de school is de directeur. Gezien het feit dat hij dagelijks het schoolleven op de voet volgt én mee bepaalt, is de directie ook aanwezig op de vergadering van het schoolbestuur.
De huidige gang van zaken binnen de onderwijswereld maakt het noodzakelijk dat het schoolbestuur mensen aantrekt die zich voor langere tijd engageren en die zich daadwerkelijk willen inwerken in de problematiek.

Tot slot vermelden we nog dat de organisatie van katholiek onderwijs ook voor de beheerders niet vrijblijvend is: overtuigd dat de inspiratie van Jezus van Nazareth van alle tijden is - ook van onze tijd - engageert de Inrichtende Macht er zich toe het christelijk-gelovig karakter van de school te bewaren en uit te dragen: juist deze uitdaging maakt het aanbod dat wij jongeren kunnen doen én uniek én boeiend !

 

Voorzitter: Dhr. Jan Van Deuren
Adres: Markt 13
2590 Berlaar
Tel. 03 482 17 80

 

Administratieve zetel: Dorpsstraat 40
2950 Kapellen
Tel. 03 664 23 55