Graad 1
Graad 2

       Graad 3

Derde graad

Economie - Moderne talen (ASO)

Het pakket moderne talen omvat maar liefst 13 lesuren taalonderricht. Heb je een talenknobbel of ligt je interesse in die richting, dan kom je in deze afdeling zeker aan je trekken. De positieve vakken komen ook voor in het lessenrooster, maar in deze richting kies je automatisch voor het lichtere pakket wiskunde.
Deze studierichting bevat eveneens een pakket ECONOMIE (4 lesuren). Je bestudeert hierin actuele en sociaal-economische problemen die zeer nauw aansluiten bij de ervaringen die wij dagelijks in onze maatschappij opdoen.
Deze afdeling biedt je na de secundaire studies heel wat mogelijkheden voor verdere vorming op universitair of hoger niet-universitair onderwijs.

 

Economie - Wiskunde (ASO)

Zoals in de afdeling Economie-Moderne Talen bestudeer je in deze afdeling de actuele en de sociaal-economische items die aansluiten bij het maatschappelijk leven. Om heel wat economische onderwerpen ten gronde te kunnen ontleden, is er een ruime wiskundige basis vereist. In deze afdeling combineer je daarom een zwaar pakket wiskunde met een zwaar pakket economie (6 lesuren).
Wil je later een leidende functie bekleden in het bedrijfsleven, dan moet je weet hebben van de beginselen van het grondwettelijk recht, het handelsrecht, het sociaal en fiscaal recht. Het veronderstelt tevens een goede kennis van vreemde talen en een degelijke boekhouding. Deze leervakken zullen daarom ook in het studiepakket een belangrijke plaats innemen.
Na deze richting wacht er een brede waaier van keuzemogelijkheden voor verdere studies op universitair of hoger niet-universitair niveau.

 

Wetenschappen - Wiskunde (ASO)

Deze studierichting is de ideale voorbereiding op academische bachelor- en masteropleidingen met een sterke wetenschappelijk profiel. Uiteraard zijn ook vele andere studiedomeinen in hoger onderwijs mogelijk.
De klemtoon ligt opnieuw op een diepgaande studie van wetenschappen en wiskunde. Verder blijft een sterke algemene vorming in taal- en andere vakken aanwezig.

Seminarie

In de voornoemde ASO-richtingen wordt in het 5de en het 6de jaar een pakket van 2 uren aangeboden onder de noemer “seminarie”. De leerlingen werken een heel jaar rond een bepaald thema en benaderen dit vanuit verschillende invalshoeken: economisch, politiek, cultureel, culinair, literair,… Het project is zeker een meerwaarde, niet alleen qua inhoud, maar zeker ook omdat de leerlingen op een heel zelfstandige manier leren werken, individueel en in groep.

Tehniek-Wetenschappen (TSO)

Deze richting biedt je goede vormingsmogelijkheden als je aanleg hebt voor logisch denken via wetenschap en techniek. Stapsgewijze leer je proefondervindelijk je eigen omgeving begrijpen. Je bestudeert in de leervakken fysica en chemie de levenloze materie. Ook de levende omgeving wordt onderzocht en bestudeerd in het leervak biologie. Speurderswerk dus! Zo ontwikkel je heel wat technische vaardigheden, maar naarmate je vordert in je studie, neemt ook het abstract denken een zeer belangrijke plaats in.
Naast wetenschap en techniek komen er ook heel wat sociale en ethische aspecten aan bod. Het opbouwen van proefopstellingen en het verzamelen en verwerken van gegevens vereist samenwerking aan
gemeenschappelijke opdrachten.

In deze richting kies je automatisch voor het sterke pakket wiskunde.
Mede hierdoor biedt ook deze richting optimale vormingskansen met
het oog op verdere studies in het universitair of hoger niet-universitair onderwijs.

Ondernemen en Marketing (TSO )

De 3de graad Ondernemen en Marketing (TSO) is een commerciële studierichting die voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een studierichting die de leerling moet toelaten om de studies van een professionele bachelor aan te vatten (doorstroomrichting). Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming met drie componenten:

 • Een stevige algemene vorming
 • De talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.
 • Een bedrijfsgerichte vorming met accenten op:
  • Een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal in internationaal vlak.
  • Een bedrijfseconomisch gedeelte met ruime aandacht voor ondernemersvaardigheden zodat leerlingen zich later kunnen vestigen als zelfstandige. De leerling leert alle beleidsfacetten van het runnen van een handelsonderneming kennen.
  • Een administratief gedeelte met de afhandeling van de administratie en het voeren van een boekhouding van een handelsonderneming. De leerling maakt binnen dit kader kennis met aangepaste, professionele software.

Om de leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs worden werkvormen ingezet die, naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes. Het specifiek gedeelte van de opleiding wordt gerealiseerd in één vak: Bedrijfseconomie.
De leerlingen kunnen tevens op het einde van de 3de graad het attest van bedrijfsbeheer verwerven indien ze voldoen aan de specifieke eisen die gesteld worden.
Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische: via disciplinedoorbrekende opdrachten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verwerft de jongere vaardigheden en attitudes, belangrijk in het hoger onderwijs en het arbeidsveld. De opdrachten kunnen zowel in als buiten de school georganiseerd worden. Mogelijke voorbeelden zijn: een oefenfirma of minionderneming, het runnen van een boekhoudkantoor, het ontwikkelen van een programma voor de oplossing van een bedrijfsadministratief probleem, bedrijfsbezoeken, seminaries,
stages, …
Toch willen we ook niet voorbijgaan aan de vaststelling dat een aantal leerlingen na het 6de jaar kiezen voor de arbeidsmarkt i.p.v. het hoger onderwijs. De opgedane vaardigheden en attitudes, de concrete kennis van de office-paketten, taalvaardigheid, kunnen werken met een professioneel boekhoudpakket en een attest van bedrijfsbeheer, moeten voor deze leerlingen voldoende troeven zijn om deze stap succesvol te zetten.

Ondernemen en IT (TSO )

Ondernemen en IT (TSO) is een bedrijfseconomische, informaticagerichte studierichting die voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs.
Het is m.a.w. een studierichting die de leerling moet toelaten om de studies van een professionele bachelor aan te vatten (doorstroomrichting).
Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming met vier
componenten:

 • Een stevige algemene vorming
 • De talen (9 uren): Nederlands, Frans, Engels met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context. Voor het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur. Voor de vreemde talen ligt de nadruk op het ontwikkelen van:
  • Parate communicatieve vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven).
  • een grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen.
  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterberidheid en correcte omgangsvormen
 • Een bedrijfsgerichte vorming met accenten op:
  • De ganse waaier van economische vakken. Het vak bedrijfseconomie omvat vier componenten: algemene economie, recht, boekhouden en ondernemingseconomie (5de jaar: 6 uren/6de jaar: 7 uren). De leerling maakt kennis met deze vier componenten op een manier die steeds een link legt met de actualiteit. Dit kan de wereldeconomie zijn, een Belgische problematiek of de eigen minionderneming. Niet alleen de techniek van het boekhouden met behulp van professionele software, maar ook de boekhouding als beleidsinstrument wordt beklemtoond.
  • Een gedeelte toegepaste informatica (5 uren) met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. De leerlingen leren hier programmeren. Analytisch vermogen en probleemoplossend denken staan centraal. De programmeertaal is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om problemen op te lossen.
  • Verdieping van de office-paketten (1 uur): De leerlingen krijgen deze extra vorming om hun kansen in hun verdere studies of op de arbeidsmarkt te vrijwaren.
 • Een stevige brok wiskunde (4 uren): Ook hier zal een beroep gedaan worden op het analytisch en probleemoplossend denkvermogen van de leerlingen.

Om de leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs worden werkvormen ingezet die, naast kennisverwerving, ook bijzondere aandacht hebben voor het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes. Bovendien ontvangen de leerlingen op het einde van de 3de graad het attest van bedrijfsbeheer, indien ze de vooropgestelde specifieke doelstellingen gerealiseerd hebben.

Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan
het praktische: via disciplinedoorbrekende opdrachten, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt, verwerft de jongere vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. De opdrachten kunnen zowel binnen als buiten de school georganiseerd worden.
Mogelijke voorbeelden zijn: een oefenfirma of minionderneming opstarten, een boekhoudkantoor runnen, een programma ontwikkelen om een bedrijfsadministratief probleem op te lossen, bedrijfsbezoeken, seminaries, stages, …

Organisatie en Communicatie (TSO)

In deze studierichting zit je op je plaats indien je aanleg hebt voor vreemde talen, graag communiceert, zowel mondeling als schriftelijk, en geïnteresseerd bent in vaardigheden op de computer. Je kunt een opdracht zelfstandig aanpakken en hebt zin voor organisatie, correctheid en nauwkeurigheid. Je bent verantwoordelijk, neemt initiatief en zoekt mee naar oplossingen.
Wat deze richting onderscheidt van de andere TSO-richtingen zijn de vakken secretariaat, zakelijke communicatie Nederlands en zakelijke communicatie Frans, Duits en Engels.
Hier leer je je inleven in bedrijfssituaties en gaat alle aandacht naar de specifieke context van de office assistant. Zo oefen je bijvoorbeeld
praktisch het onthaal van klanten, vergaderen, telefoneren, klassement en archivering, zakenreizen organiseren en correcte zakelijke brieven schrijven. Je leert 'Microsoft Office Professional' (Word, Access, Excel, Outlook, Powerpoint) professioneel gebruiken en toepassen binnen andere vakken.
De schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden die ook in andere richtingen binnen de talen aan bod komen, worden hier veel meer uitgediept, geoefend en aangepast aan de huisstijl en bedrijfscultuur van een bedrijf of organisatie.
Wiskunde en recht zijn minder aanwezig in deze richting.
In het zesde jaar maak je kennis met de bedrijfswereld tijdens een driedaagse observatie, waarover je een rapport leert schrijven dat je mondeling presenteert voor een professionele jury.
Op deze manier ben je klaar voor hogere studies die je verder vormen om de bedrijfswereld in te stappen. Verder kiezen leerlingen uit deze richting er ook voor om nog een totaal andere weg in te slaan. Met de verworven vaardigheden kunnen ze nog alle kanten uit. Zij die graag al meteen gaan werken, kunnen met dit diploma vaak ook al aan de slag op de arbeidsmarkt.

 

Derde graad

Economie - Moderne talen (ASO)

Het pakket moderne talen omvat maar liefst 13 lesuren taalonderricht. Heb je een talenknobbel of ligt je interesse in die richting, dan kom je in deze afdeling zeker aan je trekken. De positieve vakken komen ook voor in het lessenrooster, maar in deze richting kies je automatisch voor het lichtere pakket wiskunde.
Deze studierichting bevat eveneens een pakket ECONOMIE (4 lesuren). Je bestudeert hierin actuele en sociaal-economische problemen die zeer nauw aansluiten bij de ervaringen die wij dagelijks in onze maatschappij opdoen.
Deze afdeling biedt je na de secundaire studies heel wat mogelijkheden voor verdere vorming op universitair of hoger niet-universitair onderwijs.

Economie - Wiskunde (ASO)

Zoals in de afdeling Economie-Moderne Talen bestudeer je in deze afdeling de actuele en de sociaal-economische items die aansluiten bij het maatschappelijk leven. Om heel wat economische onderwerpen ten gronde te kunnen ontleden, is er een ruime wiskundige basis vereist. In deze afdeling combineer je daarom een zwaar pakket wiskunde met een zwaar pakket economie (6 lesuren).
Wil je later een leidende functie bekleden in het bedrijfsleven, dan moet je weet hebben van de beginselen van het grondwettelijk recht, het handelsrecht, het sociaal en fiscaal recht. Het veronderstelt tevens een goede kennis van vreemde talen en een degelijke boekhouding. Deze leervakken zullen daarom ook in het studiepakket een belangrijke plaats innemen.
Na deze richting wacht er een brede waaier van keuzemogelijkheden voor verdere studies op universitair of hoger niet-universitair niveau.

Wetenschappen - Wiskunde (ASO)

Deze studierichting is de ideale voorbereiding op academische bachelor- en masteropleidingen met een sterke wetenschappelijk profiel. Uiteraard zijn ook vele andere studiedomeinen in hoger onderwijs mogelijk.
De klemtoon ligt opnieuw op een diepgaande studie van wetenschappen en wiskunde. Verder blijft een sterke algemene vorming in taal- en andere vakken aanwezig.

Seminarie

In de voornoemde ASO-richtingen wordt in het 5de en het 6de jaar een pakket van 2 uren aangeboden onder de noemer “seminarie”. De leerlingen werken een heel jaar rond een bepaald thema en benaderen dit vanuit verschillende invalshoeken: economisch, politiek, cultureel, culinair, literair,… Het project is zeker een meerwaarde, niet alleen qua inhoud, maar zeker ook omdat de leerlingen op een heel zelfstandige manier leren werken, individueel en in groep.

Tehniek-Wetenschappen (TSO)

Deze richting biedt je goede vormingsmogelijkheden als je aanleg hebt voor logisch denken via wetenschap en techniek. Stapsgewijze leer je proefondervindelijk je eigen omgeving begrijpen. Je bestudeert in de leervakken fysica en chemie de levenloze materie. Ook de levende omgeving wordt onderzocht en bestudeerd in het leervak biologie. Speurderswerk dus! Zo ontwikkel je heel wat technische vaardigheden, maar naarmate je vordert in je studie, neemt ook het abstract denken een zeer belangrijke plaats in.
Naast wetenschap en techniek komen er ook heel wat sociale en ethische aspecten aan bod. Het opbouwen van proefopstellingen en het verzamelen en verwerken van gegevens vereist samenwerking aan
gemeenschappelijke opdrachten.

In deze richting kies je automatisch voor het sterke pakket wiskunde.
Mede hierdoor biedt ook deze richting optimale vormingskansen met
het oog op verdere studies in het universitair of hoger niet-universitair onderwijs.

Ondernemen en Marketing (TSO )

De 3de graad Ondernemen en Marketing (TSO) is een commerciële studierichting die voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een studierichting die de leerling moet toelaten om de studies van een professionele bachelor aan te vatten (doorstroomrichting). Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming met drie componenten:

 • Een stevige algemene vorming
 • De talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.
 • Een bedrijfsgerichte vorming met accenten op:
  • Een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal in internationaal vlak.
  • Een bedrijfseconomisch gedeelte met ruime aandacht voor ondernemersvaardigheden zodat leerlingen zich later kunnen vestigen als zelfstandige. De leerling leert alle beleidsfacetten van het runnen van een handelsonderneming kennen.
  • Een administratief gedeelte met de afhandeling van de administratie en het voeren van een boekhouding van een handelsonderneming. De leerling maakt binnen dit kader kennis met aangepaste, professionele software.

Om de leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs worden werkvormen ingezet die, naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes. Het specifiek gedeelte van de opleiding wordt gerealiseerd in één vak: Bedrijfseconomie.
De leerlingen kunnen tevens op het einde van de 3de graad het attest van bedrijfsbeheer verwerven indien ze voldoen aan de specifieke eisen die gesteld worden.
Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische: via disciplinedoorbrekende opdrachten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verwerft de jongere vaardigheden en attitudes, belangrijk in het hoger onderwijs en het arbeidsveld. De opdrachten kunnen zowel in als buiten de school georganiseerd worden. Mogelijke voorbeelden zijn: een oefenfirma of minionderneming, het runnen van een boekhoudkantoor, het ontwikkelen van een programma voor de oplossing van een bedrijfsadministratief probleem, bedrijfsbezoeken, seminaries,
stages, …
Toch willen we ook niet voorbijgaan aan de vaststelling dat een aantal leerlingen na het 6de jaar kiezen voor de arbeidsmarkt i.p.v. het hoger onderwijs. De opgedane vaardigheden en attitudes, de concrete kennis van de office-paketten, taalvaardigheid, kunnen werken met een professioneel boekhoudpakket en een attest van bedrijfsbeheer, moeten voor deze leerlingen voldoende troeven zijn om deze stap succesvol te zetten.

Ondernemen en IT (TSO )

Ondernemen en IT (TSO) is een bedrijfseconomische, informaticagerichte studierichting die voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs.
Het is m.a.w. een studierichting die de leerling moet toelaten om de studies van een professionele bachelor aan te vatten (doorstroomrichting).
Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming met vier
componenten:

 • Een stevige algemene vorming
 • De talen (9 uren): Nederlands, Frans, Engels met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context. Voor het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur. Voor de vreemde talen ligt de nadruk op het ontwikkelen van:
  • Parate communicatieve vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven).
  • een grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen.
  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterberidheid en correcte omgangsvormen
 • Een bedrijfsgerichte vorming met accenten op:
  • De ganse waaier van economische vakken. Het vak bedrijfseconomie omvat vier componenten: algemene economie, recht, boekhouden en ondernemingseconomie (5de jaar: 6 uren/6de jaar: 7 uren). De leerling maakt kennis met deze vier componenten op een manier die steeds een link legt met de actualiteit. Dit kan de wereldeconomie zijn, een Belgische problematiek of de eigen minionderneming. Niet alleen de techniek van het boekhouden met behulp van professionele software, maar ook de boekhouding als beleidsinstrument wordt beklemtoond.
  • Een gedeelte toegepaste informatica (5 uren) met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. De leerlingen leren hier programmeren. Analytisch vermogen en probleemoplossend denken staan centraal. De programmeertaal is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om problemen op te lossen.
  • Verdieping van de office-paketten (1 uur): De leerlingen krijgen deze extra vorming om hun kansen in hun verdere studies of op de arbeidsmarkt te vrijwaren.
 • Een stevige brok wiskunde (4 uren): Ook hier zal een beroep gedaan worden op het analytisch en probleemoplossend denkvermogen van de leerlingen.

Om de leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs worden werkvormen ingezet die, naast kennisverwerving, ook bijzondere aandacht hebben voor het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes. Bovendien ontvangen de leerlingen op het einde van de 3de graad het attest van bedrijfsbeheer, indien ze de vooropgestelde specifieke doelstellingen gerealiseerd hebben.

Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan
het praktische: via disciplinedoorbrekende opdrachten, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt, verwerft de jongere vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. De opdrachten kunnen zowel binnen als buiten de school georganiseerd worden.
Mogelijke voorbeelden zijn: een oefenfirma of minionderneming opstarten, een boekhoudkantoor runnen, een programma ontwikkelen om een bedrijfsadministratief probleem op te lossen, bedrijfsbezoeken, seminaries, stages, …

Organisatie en Communicatie (TSO)

In deze studierichting zit je op je plaats indien je aanleg hebt voor vreemde talen, graag communiceert, zowel mondeling als schriftelijk, en geïnteresseerd bent in vaardigheden op de computer. Je kunt een opdracht zelfstandig aanpakken en hebt zin voor organisatie, correctheid en nauwkeurigheid. Je bent verantwoordelijk, neemt initiatief en zoekt mee naar oplossingen.
Wat deze richting onderscheidt van de andere TSO-richtingen zijn de vakken secretariaat, zakelijke communicatie Nederlands en zakelijke communicatie Frans, Duits en Engels.
Hier leer je je inleven in bedrijfssituaties en gaat alle aandacht naar de specifieke context van de office assistant. Zo oefen je bijvoorbeeld
praktisch het onthaal van klanten, vergaderen, telefoneren, klassement en archivering, zakenreizen organiseren en correcte zakelijke brieven schrijven. Je leert 'Microsoft Office Professional' (Word, Access, Excel, Outlook, Powerpoint) professioneel gebruiken en toepassen binnen andere vakken.
De schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden die ook in andere richtingen binnen de talen aan bod komen, worden hier veel meer uitgediept, geoefend en aangepast aan de huisstijl en bedrijfscultuur van een bedrijf of organisatie.
Wiskunde en recht zijn minder aanwezig in deze richting.
In het zesde jaar maak je kennis met de bedrijfswereld tijdens een driedaagse observatie, waarover je een rapport leert schrijven dat je mondeling presenteert voor een professionele jury.
Op deze manier ben je klaar voor hogere studies die je verder vormen om de bedrijfswereld in te stappen. Verder kiezen leerlingen uit deze richting er ook voor om nog een totaal andere weg in te slaan. Met de verworven vaardigheden kunnen ze nog alle kanten uit. Zij die graag al meteen gaan werken, kunnen met dit diploma vaak ook al aan de slag op de arbeidsmarkt.