Graad 1
Graad 2

       Graad 3

Derde graad

Economie - Moderne talen (ASO)

De derde graad Economie-Moderne Talen is een economische, taalgerichte studierichting die voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die de leerling moet toelaten om een professionele of academische bachelor aan te vatten.

Profiel van de leerling

We verwachten dat de leerlingen aanleg hebben voor talen, deze grondig willen (be)studeren en correct willen leren spreken en schrijven. Ze moeten beschikken over een uitgebreide woordenschat en een degelijke grammaticale basis om zich te verdiepen in de actuele en literaire teksten.

Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen belangstelling hebben voor de actualiteit en de economische-maatschappelijke problemen, dat ze leergierig zijn om de processen achter economische verschijnselen te ontleden en dat ze ook na de schooluren de economische actualiteit willen volgen.

De studierichting

 • algemene vorming (10 uren)

godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, esthetica, LO, natuurwetenschappen

 • talen (13 uren):

  In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur. Voor de vreemde talen Frans, Engels én Duits ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)

  • een stevige grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen

  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.

Specifiek voor deze richting zijn de specifieke eindtermen (taal en cultuur, literatuur, taal als systeem) voor alle vreemde talen en de onderzoekscompetenties (zelfstandig onderzoek naar een literair of taalkundig fenomeen) voor Frans en Engels.

 • economie (4 uren)
  • vanuit concrete maatschappelijke situaties is er aandacht voor de economische, sociale, politieke en ethische dimensie

  • raadplegen van internet, journaal, kranten en andere economische bronnen is een noodzakelijk leermiddel zowel in de klas als buiten de schoolmuren

  • inoefenen van ICT-vaardigheden

  • eindwerk in het zesde jaar (onderzoekscompententies)

 • wiskunde (3 uren)
  • onderwerpen: financiële algebra, matrices en stelsels, analyse (basis, alleen veeltermfuncties), statistiek

  • vanuit voorbeelden wordt de leerstof opgebouwd, theorie is beperkt, de meeste oefeningen worden in de klas gemaakt.

  • Om de studies handelsingenieur of TEW aan te vatten, is deze basiswiskunde onvoldoende.

 • seminarie (2 uren)

  Het vak seminarie kadert in de zogenaamde vrije ruimte, die aan de scholen de kans biedt om nieuwe ideeën en evoluties rond 'leren' in de praktijk te brengen. Gedurende twee jaren kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende onderwerpen.

Lessentabel

Economie-
Moderne Talen
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits22
Wiskunde33
Economie44
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Esthetica11
Natuurwetenschappen22
Seminarie22
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Handelswetenschappen
 • Rechten
 • Lager onderwijs
 • Bedrijfsmanagement: marketing
 • Communicatiemanagement
 • Bedrijfsmanagement: financiën en verzekeringen
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • Secundair onderwijs
 • Bedrijfsmanagement: logistiek
 • Communicatiewetenschappen
 • Rechtspraktijk
 • Geschiedenis
 • Vroedkunde
 • Toegepaste taalkunde
 • Office management: management assistance
 • Beeldende kunsten vormgeving en media
 • Orthopedagogie
 • Verpleegkunde
 • Sociologie
 • Bedrijfsmanagement: accountancy-fiscaliteit

Economie - Wiskunde (ASO)

De derde graad Economie-Wiskunde is een economische, wiskundige studierichting die voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die de leerling moet toelaten om een professionele of academische bachelor aan te vatten.

Profiel van de leerling

We verwachten dat de leerlingen een groot wiskundig inzicht hebben en probleemoplossend kunnen denken. Graag wiskunde doen en er elke dag mee bezig willen zijn is een must! Daarnaast is het belangrijk dat ze belangstelling hebben voor de actualiteit en de economische-maatschappelijke problemen, dat ze leergierig zijn om de processen achter economische verschijnselen te ontleden en dat ze ook na de schooluren de economische actualiteit willen volgen. Ook verwachten we dat de leerlingen zelfstandig, nauwkeurig en planmatig kunnen werken, dat ze kritisch zijn en zin hebben voor analyse en synthese. Het spreekt dan ook voor zich dat de leerlingen bereid moeten zijn om dagelijks met hun schoolwerk bezig te zijn.

De studierichting

 • algemene vorming (11 uren)

godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, esthetica, biologie, chemie, fysica, LO

 • een stevig pakket wiskunde (6 uren)
  • onderwerpen: analyse, matrices en stelsels, complexe getallen, ruimtemeetkunde, statistiek en kansrekenen
  • vanuit theorie (met definities, eigenschappen en complexe bewijzen) wordt de wiskunde verder uitgebouwd.
  • niet alleen het tempo gaat omhoog, ook inzichtsvragen en oefeningen van een hogere moeilijkheidsgraad komen meer aan bod
  • naast aanleg voor analytisch denken wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht (veel oefeningen thuis!)
  • eindwerk in het zesde jaar (onderzoekscompententies)
 • economie (4 uren)
  • vanuit concrete maatschappelijke situaties is er aandacht voor de economische, sociale, politieke en ethische dimensie
  • raadplegen van internet, journaal, kranten en andere economische bronnen is een noodzakelijk leermiddel zowel in de klas als buiten de schoolmuren
  • inoefenen van ICT-vaardigheden
  • eindwerk in het zesde jaar (onderzoekscompetenties)
 • een talenpakket (9 uren):

  In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur. In deze richting neemt de studie van de moderne talen ook een belangrijke plaats in. Voor de vreemde talen Frans en Engels ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)
  • een grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen
  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.
 • seminarie (2 uren)

  Het vak seminarie kadert in de zogenaamde vrije ruimte, die aan de scholen de kans biedt om nieuwe ideeën en evoluties rond 'leren' in de praktijk te brengen. Gedurende twee jaren kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende onderwerpen.

Lessentabel

Economie-
Wiskunde
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde66
Economie44
Esthetica11
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Seminarie22
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Handelswetenschappen
 • Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Handelsingenieur
 • Secundair onderwijs
 • Ergotherapie
 • Rechten
 • Psychologie
 • Bedrijfsmanagement: Marketing
 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Sociaal werk
 • Informatica
 • Bedrijfsmanagement: Logistiek
 • Lager onderwijs
 • Interieurarchitectuur
 • Zeevaarschool
 • Bedrijfsmanagement: KMO-management
 • Burgerlijk ingenieur
 • Communicatiemanagement

Wetenschappen - Wiskunde (ASO)

De derde graad Wetenschappen-Wiskunde is een breed algemeen vormende studierichting die leerlingen voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die hen moet toelaten om een academische of professionele bachelor aan te vatten. Deze studierichting beoogt een algemene wetenschappelijke vorming met de volgende componenten.

Profiel van de leerling

We verwachten dat de leerlingen een groot wiskundig inzicht hebben en probleemoplossend kunnen denken. Graag wiskunde doen en er elke dag mee willen bezig zijn is een must! Ook verwachten we dat ze zelfstandig, nauwkeurig en planmatig kunnen werken, dat ze kritisch zijn en zin hebben voor analyse en synthese. Het spreekt dan ook voor zich dat de leerlingen bereid moeten zijn om dagelijks met hun schoolwerk bezig te zijn.

De studierichting

 • algemene vorming (7 uren)

godsdienst, geschiedenis, esthetica, LO

 • een stevig pakket wiskunde (6 uren)
  • onderwerpen: analyse, matrices en stelsels, complexe getallen, ruimtemeetkunde, statistiek en kansrekenen
  • vanuit theorie (met definities, eigenschappen en complexe bewijzen) wordt de wiskunde verder uitgebouwd.
  • niet alleen het tempo gaat omhoog, ook inzichtsvragen en oefeningen van een hogere moeilijkheidsgraad komen meer aan bod
  • naast aanleg voor analytisch denken wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht (veel oefeningen thuis!)
  • onderzoekscompetenties
 • een brede theoretische wetenschappelijke vorming (8 uren)

  Theoretische inzichten in de aardrijkskunde, de biologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod. De leerlingen ontwikkelen en oefenen het gebruik van verklarende modellen, wetten, classificaties,... in nieuwe (analoge) situaties en leren wiskundige inzichten toepassen in het wetenschappelijk denken.

  1 à 2 lesuren per trimester en  per wetenschapsvak wordt tijdens labowerk aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden, om samenhang tussen experiment en theorie te illustreren, om uit experimentele waarnemingen en metingen abstracte modellen en wiskundige wetten te leren afleiden, om kritisch te analyseren en te reflecteren.

 • een talenpakket (9 uren):

  In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur. In deze richting neemt de studie van de moderne talen ook een belangrijke plaats in. Voor de vreemde talen Frans en Engels ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)
  • een stevige grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen
  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.
 • seminarie (2 uren)

  Het vak seminarie kadert in de zogenaamde vrije ruimte, die aan de scholen de kans biedt om nieuwe ideeën en evoluties rond 'leren' in de praktijk te brengen. Gedurende twee jaren kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende onderwerpen.

Lessentabel

Wetenschappen -
Wiskunde
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Esthetica11
Wiskunde66
Geschiedenis22
Aardrijkskunde12
Biologie22
Chemie22
Fysica32
Seminarie22
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Biochemie
 • Fysica
 • Chemie
 • Biologie
 • Wiskunde
 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Biomedische wetenschappen
 • Dierengeneeskunde
 • Toegepaste psychologie
 • Elektromechanica

Tehniek-Wetenschappen (TSO)

De derde graad Techniek-Wetenschappen is een studierichting die de leerlingen voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het m.a.w. een doorstroomrichting die hen moet toelaten om een professionele (eventueel academische) bachelor aan te vatten. De nadruk ligt op de studie van de natuurwetenschappen en op het praktisch onderzoeken ervan.

Ook wiskunde is een erg belangrijke component. De tweede graad Techniek-Wetenschappen TSO en Wetenschappen ASO bieden de beste voorbereiding om in te stappen in deze richting.

Profiel van de leerling

We verwachten dat de leerlingen een groot wiskundig inzicht hebben en probleemoplossend kunnen denken. Graag wiskunde doen en er elke dag mee bezig willen zijn is een must! Ook verwachten we dat ze zelfstandig, nauwkeurig en planmatig kunnen werken, dat ze kritisch zijn en zin hebben voor analyse en synthese. Leerlingen die voor een derde graad TW kiezen willen graag in labo's werken en praktisch bezig zijn.

De studierichting

 • algemene vorming (6 uren)

godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, LO

 • een stevig pakket wiskunde (6 uren)

  Nieuwe leerstof wordt geïntroduceerd aan de hand van een concreet praktisch voorbeeld. Vervolgens worden nieuwe begrippen, eigenschappen en eenvoudige bewijzen aangeleerd. Tot slot wordt dit ingeoefend via oefeningen. Wiskundige vaardigheden zijn belangrijk om de theoretische aspecten van de wetenschapsvakken te begrijpen en te doorgronden.

 • een brede theoretische en praktische wetenschappelijke vorming
  • wetenschappen (5de jaar: 8 uren - 6de jaar: 7 uren). Theoretische inzichten in de biologie, de chemie en de fysica worden aangebracht op een concrete en toepassingsgerichte manier waarbij veel ingeoefend wordt tijdens de lesuren
  • toegepaste wetenschappen (5de jaar: 4 uren - 6de jaar: 5 uren). Tijdens wekelijks labowerk voor de vakken biologie, chemie en fysica wordt de theorie toegepast in de praktijk en worden experimentele vaardigheden aangeleerd en ingeoefend. Op een onderzoekende wijze worden aspecten zoals onderzoeksvragen stellen, hypothesevorming, experimenteren, reflecteren over bekomen resultaten en rapportering aangeleerd. Daarnaast maken de leerlinge ook kennis met de vereiste basisattitudes i.v.m. het veilig omgaan met stoffen en laboratoriummateriaal en leren ze individueel en in groepsverband nauwkeurig werken.
 • een talenpakket (8 uren):

  In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur. Voor de vreemde talen Frans en Engels ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)
  • een grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen
  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.
 • eindwerk

  De leerlingen maken in het zesde jaar een eindwerk waarbij ze een wetenschappelijk onderwerp zelfstandig uitwerken. Hun werkwijze en bevindingen rapporteren ze in een schriftelijk verslag en verdedigen ze ook mondeling voor een jury.

Lessentabel

Techniek-Wetenschappen5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans22
Engels22
Wiskunde66
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Biologie21
Toegepaste biologie11
Chemie33
Toegepaste chemie23
Fysica33
Toegepaste fysica11
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen architectuur
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Biomedische wetenschappen
 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Informatica
 • Chemie
 • Secundair onderwijs
 • Biomedische laboratoriumtechnologie
 • Elektromechanica
 • Productontwikkeling
 • Toegepaste informatica
 • Biologie
 • Verpleegkunde
 • Ergotherapie
 • Agro- en biotechnologie
 • Biochemie
 • Apotheekassistent(e)
 • Industrial design
 • Maritieme operations
 • Psychologie
 • Applicatieontwikkeling
 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Audiovisuele kunsten en technieken
 • Industriële wetenschappen: chemie - biochemie - bouwkunde - elektromechanica

Ondernemen en Marketing (TSO )

De 3de graad Ondernemen en Marketing is een commerciële studierichting die de leerlingen voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die hen moet toelaten om  een professionele bachelor aan te vatten. Uiteraard kunnen de leerlingen als ze afstuderen ook meteen aan de slag op de arbeidsmarkt Deze studierichting is meer praktijkgericht dan een ASO-richting.

Profiel van de leerling

Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische. Via disciplinedoorbrekende opdrachten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verwerft de jongere vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. De opdrachten kunnen zowel binnen als buiten de school georganiseerd worden. Op onze school kozen we voor een minionderneming als geïntegreerde proef. We starten reeds in het vijfde jaar met dit project.

Toch willen we ook niet voorbijgaan aan de vaststelling dat een aantal leerlingen na het zesde jaar kiest voor de arbeidsmarkt i.p.v. het hoger onderwijs. De opgedane (taal)vaardigheden en attitudes, de concrete kennis van de office-pakketten, het kunnen werken met een professioneel boekhoudpakket en een attest van bedrijfsbeheer, moeten voor deze leerlingen voldoende troeven zijn om deze stap succesvol te zetten.

De studierichting

 • algemene vorming (7 uren)

godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, LO

 • een uitgebreid talenpakket (5de jaar: 12uren - 6de jaar: 13 uren):

  Nederlands, Frans, Engels en Duits met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.

  Voor de vreemde talen ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)
  • een grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen
  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.

In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur.

 • een bedrijfsgerichte vorming (10 uren) die bestaat uit:
  • een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal vlak
  • een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor specifieke ondernemersvaardigheden. Hierdoor kunnen de leerlingen later eventueel aan de slag als zelfstandigen en leren zij alle beleidsfacetten kennen om een handelsonderneming te kunnen runnen. Uiteraard wordt er steeds ingespeeld op actualiteit (nieuwe wetgeving, nationale of internationale economische problematiek)
  • een administratief en boekhoudkundig gedeelte waarin de leerlingen een administratie leren afhandelen en leren hoe zij de boekhouding van een handelsonderneming moeten voeren. Ze maken binnen dit kader eveneens kennis met aangepast, professionele software
  • een verdieping van de office-pakketten: de leerlingen krijgen deze extra vorming om beter voorbereid te zijn op verdere studies of op de arbeidsmarkt.

Lessentabel

Ondernemen en Marketing5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands33
Frans44
Engels33
Duits22
Wiskunde33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen11
Bedrijfseconomie1010
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Bedrijfsmanagement: Marketing
 • Bedrijfsmanagement: Logistiek
 • Bedrijfsmanagement: internationaal ondernemen
 • Bedrijfsmanagement: KMO-management
 • Rechtpraktijk
 • Bedrijfsmanagement: Financiën en verzekeringen
 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Office management: event- en projectmanagement
 • Sociaal werk
 • Journalistiek
 • Secundair onderwijs
 • Office management: management assistant
 • Hotelmanagement
 • Mondzorgkunde
 • Verpleegkunde
 • Office management: Medisch-sociaal
 • Toegepaste taalkunde

Ondernemen en IT (TSO )

De derde graad Ondernemen en IT is een bedrijfseconomische, informaticagerichte studierichting die de leerlingen voorbereidt op studeries in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die hen moet toelaten om een professionele bachelor aan te vatten.
Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming met vier componenten.

Profiel van de leerling

Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische. Via disciplinedoorbrekende opdrachten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verwerft de jongere vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. De opdrachten kunnen zowel binnen als buiten de school georganiseerd worden.Mogelijke voorbeelden zijn een oefenfirma of minionderneming, een boekhoudkantoor runnen, een programma ontwikkelen om een bedrijfadministratief probleem op te lossen, bedrijfsbezoeken, seminaries, stages,...

De studierichting

 • algemene vorming (7 uren)

godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, LO

 • een talenpakket (9 uren):

  Nederlands, Frans en Engels met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.

  Voor de vreemde talen ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)
  • een grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen
  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.

In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur.

 • een bedrijfsgerichte vorming die bestaat uit:
  • een gedeelte bedrijfseconomie (5de jaar: 6 uren - 6de jaar: 7 uren met aandacht voor algemene economie, boekhouden en ondernemingseconomie. De leerlingen maken kennis met deze vier componenten op een manier die steeds een link legt met de actualiteit. Dit kan de wereldeconomie zin, een Belgische problematiek of de eigen minionderneming. Niet alleen de techniek van het boekhouden met behulp van professionele software, maar ook de boekhouding als beleidsinstrument wordt beklemtoond.
  • een gedeelte toegepaste informatica (5de jaar: 6 lesuren - 6de jaar: 5 lesuren) met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. De leerlingen leren hier programmeren waarbij analytisch vermogen en probleemoplossend denken centraal staan. De programmeertaal is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om problemen op te lossen
  • een verdieping van de office-pakketten (1 uur): de leerlingen krijgen deze extra vorming om beter voorbereid te zijn op verdere studies of op de arbeidsmarkt.
 • een stevig pakket wiskunde (4 uren)

Ook hier wordt een beroep gedaan op het analytisch en probleemoplossend denkvermogen van de leerlingen.

Lessentabel

Ondernemen en IT5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands33
Frans33
Engels33
Wiskunde44
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen11
Bedrijfseconomie67
Toegepaste informatica65
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Toegepaste informatica
 • Bedrijfsmanagement: accountancy en fiscaliteit
 • Lager onderwijs
 • Bedrijfsmanagement: KMO-management
 • Bedrijfsmanagement: Financiën en verzekeringen
 • Bedrijfsmanagement: Logistiek management
 • Kleuteronderwijs
 • Office management: project- en eventmanagement
 • Bedrijfsmanagement: Marketing
 • Rechtspraktijk
 • 7de jaar commercieel webbeheer
 • Grafische en digitale media
 • Applicatieontwikkeling
 • Electronica-ICT
 • Multimedia- en communicatietechnologie
 • Bedrijfsmanagement: Internationaal ondernemen
 • Vastgoed

Organisatie en Communicatie (TSO)

De 3de graad Organisatie en Communicatie is een studierichting die de leerlingen voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die hen moet toelaten om  een professionele bachelor aan te vatten. Uiteraard kunnen de leerlingen na de richting O&C ook meteen solliciteren voor een job als office assistant.

Profiel van de leerling

We verwachten dat de leerlingen aanleg heben voor talen, correct en nauwkeurig kunnen werken, inzicht hebben in de bouw en structuur van (zakelijke) teksten, graag schriftelijk en mondeling communiceren, verantwoordelijk zijn, initiatief durven nemen, beschikken over organisatietalent en met een computer kunnen werken.

De studierichting

Deze studierichting beoogt een brede en evenwichtige vorming met de volgende componenten

 • algemene vorming (7 uren)

godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, LO

 • communicatie - talen (16 uren):

  Enerzijds krijgen de leerlingen, net zoals de andere TSO-richtingen, een algemene vorming. In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur. Voor de vreemde talen Frans, Engels en Duits ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)
  • een stevige grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen
  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.

Anderzijds krijgen ze ook een richtingspecifieke vorming waarbij de schriftelijke en mondelinge vaardigheden meer worden getraind en er ruimte is voor verdieping. In de lessen Zakelijke Communicatie Nederlands, Frans, Engels en Duits maken de leerlingen kennis met zakelijke communicatiesituaties en leren ze zich inleven in bedrijfssituaties. Er is veel aandacht voor de specifieke context van de management assistant, de huisstijl en de bedrijfscultuur.

 • organisatie-secretariaat (5de jaar: 7 uren - 6de jaar: 8 uren):
  • de leerlingen leren allerhande taken van de management assistant: de organisatie van vergaderingen, evenementen en zakenreizen, het onthaal van bezoekers en klanten, de correspondentie en postbehandeling, het klassement en archief
  • als ondersteuning voor de secretariaatstaken en de talen leren de leerlingen niet alleen de basis, maar ook de gevorderde mogelijkheden van de office-pakketten

Lessentabel

Organisatie en Communicatie5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands / Zakelijke communicatie Nederlands55
Frans / Zakelijke communicatie Frans44
Engels / Zakelijke communicatie Engels44
Duits33
Wiskunde22
Secretariaat - Dactylografie22
Secretariaat - Kantoortechnieken22
Secretariaat - Toepaste Informatica22
Natuurwetenschappen11
Geschiedenis11
Organisatie en event11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Office management: management assistant
 • Communicatiemanagement
 • Lager onderwijs
 • Bachelor in toerisme en recreatiemanagement
 • Office management: event- en projectmanagement
 • Bedrijfsmanagement: marketing
 • Sociaal werk
 • Verpleegkunde
 • Rechtspraktijk
 • Toegepaste psychologie
 • Toegepaste taalkunde
 • Office management: talen
 • Office management: medisch-sociaal
 • Journalistiek
 • Bedrijfsmanagement: kmo
 • Logopedie en audiologie

Derde graad

Economie - Moderne talen (ASO)

De derde graad Economie-Moderne Talen is een economische, taalgerichte studierichting die voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die de leerling moet toelaten om een professionele of academische bachelor aan te vatten.

Profiel van de leerling

We verwachten dat de leerlingen aanleg hebben voor talen, deze grondig willen (be)studeren en correct willen leren spreken en schrijven. Ze moeten beschikken over een uitgebreide woordenschat en een degelijke grammaticale basis om zich te verdiepen in de actuele en literaire teksten.

Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen belangstelling hebben voor de actualiteit en de economische-maatschappelijke problemen, dat ze leergierig zijn om de processen achter economische verschijnselen te ontleden en dat ze ook na de schooluren de economische actualiteit willen volgen.

De studierichting

 • algemene vorming (10 uren)

godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, esthetica, LO, natuurwetenschappen

 • talen (13 uren):
   

  In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur. Voor de vreemde talen Frans, Engels én Duits ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)

  • een stevige grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen

  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.

Specifiek voor deze richting zijn de specifieke eindtermen (taal en cultuur, literatuur, taal als systeem) voor alle vreemde talen en de onderzoekscompetenties (zelfstandig onderzoek naar een literair of taalkundig fenomeen) voor Frans en Engels.

 • economie (4 uren)
  • vanuit concrete maatschappelijke situaties is er aandacht voor de economische, sociale, politieke en ethische dimensie

  • raadplegen van internet, journaal, kranten en andere economische bronnen is een noodzakelijk leermiddel zowel in de klas als buiten de schoolmuren

  • inoefenen van ICT-vaardigheden

  • eindwerk in het zesde jaar (onderzoekscompententies)

 • wiskunde (3 uren)
  • onderwerpen: financiële algebra, matrices en stelsels, analyse (basis, alleen veeltermfuncties), statistiek

  • vanuit voorbeelden wordt de leerstof opgebouwd, theorie is beperkt, de meeste oefeningen worden in de klas gemaakt.

  • Om de studies handelsingenieur of TEW aan te vatten, is deze basiswiskunde onvoldoende.

 • seminarie (2 uren)

  Het vak seminarie kadert in de zogenaamde vrije ruimte, die aan de scholen de kans biedt om nieuwe ideeën en evoluties rond 'leren' in de praktijk te brengen. Gedurende twee jaren kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende onderwerpen.

Lessentabel

Economie-
Moderne Talen
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits22
Wiskunde33
Economie44
Geschiedenis22
Esthetica11
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen22
Seminarie22
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Handelswetenschappen
 • Rechten
 • Lager onderwijs
 • Bedrijfsmanagement: marketing
 • Communicatiemanagement
 • Bedrijfsmanagement: financiën en verzekeringen
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • Secundair onderwijs
 • Bedrijfsmanagement: logistiek
 • Communicatiewetenschappen
 • Rechtspraktijk
 • Geschiedenis
 • Vroedkunde
 • Toegepaste taalkunde
 • Office management: management assistance
 • Beeldende kunsten vormgeving en media
 • Orthopedagogie
 • Verpleegkunde
 • Sociologie
 • Bedrijfsmanagement: accountancy-fiscaliteit

Economie - Wiskunde (ASO)

De derde graad Economie-Wiskunde is een economische, wiskundige studierichting die voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die de leerling moet toelaten om een professionele of academische bachelor aan te vatten.

Profiel van de leerling

We verwachten dat de leerlingen een groot wiskundig inzicht hebben en probleemoplossend kunnen denken. Graag wiskunde doen en er elke dag mee bezig willen zijn is een must! Daarnaast is het belangrijk dat ze belangstelling hebben voor de actualiteit en de economische-maatschappelijke problemen, dat ze leergierig zijn om de processen achter economische verschijnselen te ontleden en dat ze ook na de schooluren de economische actualiteit willen volgen. Ook verwachten we dat de leerlingen zelfstandig, nauwkeurig en planmatig kunnen werken, dat ze kritisch zijn en zin hebben voor analyse en synthese. Het spreekt dan ook voor zich dat de leerlingen bereid moeten zijn om dagelijks met hun schoolwerk bezig te zijn.

De studierichting

 • algemene vorming (11 uren)

godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, esthetica, biologie, chemie, fysica, LO

 • een stevig pakket wiskunde (6 uren)
  • onderwerpen: analyse, matrices en stelsels, complexe getallen, ruimtemeetkunde, statistiek en kansrekenen
  • vanuit theorie (met definities, eigenschappen en complexe bewijzen) wordt de wiskunde verder uitgebouwd.
  • niet alleen het tempo gaat omhoog, ook inzichtsvragen en oefeningen van een hogere moeilijkheidsgraad komen meer aan bod
  • naast aanleg voor analytisch denken wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht (veel oefeningen thuis!)
  • eindwerk in het zesde jaar (onderzoekscompententies)
 • economie (4 uren)
  • vanuit concrete maatschappelijke situaties is er aandacht voor de economische, sociale, politieke en ethische dimensie
  • raadplegen van internet, journaal, kranten en andere economische bronnen is een noodzakelijk leermiddel zowel in de klas als buiten de schoolmuren
  • inoefenen van ICT-vaardigheden
  • eindwerk in het zesde jaar (onderzoekscompetenties)
 • een talenpakket (9 uren):

  In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur. In deze richting neemt de studie van de moderne talen ook een belangrijke plaats in. Voor de vreemde talen Frans en Engels ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)
  • een grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen
  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.
 • seminarie (2 uren)

  Het vak seminarie kadert in de zogenaamde vrije ruimte, die aan de scholen de kans biedt om nieuwe ideeën en evoluties rond 'leren' in de praktijk te brengen. Gedurende twee jaren kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende onderwerpen.

Lessentabel

Economie-
Wiskunde
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde66
Economie44
Esthetica11
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Seminarie22
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Handelswetenschappen
 • Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Handelsingenieur
 • Secundair onderwijs
 • Ergotherapie
 • Rechten
 • Psychologie
 • Bedrijfsmanagement: Marketing
 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Sociaal werk
 • Informatica
 • Bedrijfsmanagement: Logistiek
 • Lager onderwijs
 • Interieurarchitectuur
 • Zeevaarschool
 • Bedrijfsmanagement: KMO-management
 • Burgerlijk ingenieur
 • Communicatiemanagement

 

Wetenschappen - Wiskunde (ASO)

De derde graad Wetenschappen-Wiskunde is een breed algemeen vormende studierichting die leerlingen voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die hen moet toelaten om een academische of professionele bachelor aan te vatten. Deze studierichting beoogt een algemene wetenschappelijke vorming met de volgende componenten.

Profiel van de leerling

We verwachten dat de leerlingen een groot wiskundig inzicht hebben en probleemoplossend kunnen denken. Graag wiskunde doen en er elke dag mee willen bezig zijn is een must! Ook verwachten we dat ze zelfstandig, nauwkeurig en planmatig kunnen werken, dat ze kritisch zijn en zin hebben voor analyse en synthese. Het spreekt dan ook voor zich dat de leerlingen bereid moeten zijn om dagelijks met hun schoolwerk bezig te zijn.

De studierichting

 • algemene vorming (7 uren)

godsdienst, geschiedenis, esthetica, LO

 • een stevig pakket wiskunde (6 uren)
  • onderwerpen: analyse, matrices en stelsels, complexe getallen, ruimtemeetkunde, statistiek en kansrekenen
  • vanuit theorie (met definities, eigenschappen en complexe bewijzen) wordt de wiskunde verder uitgebouwd.
  • niet alleen het tempo gaat omhoog, ook inzichtsvragen en oefeningen van een hogere moeilijkheidsgraad komen meer aan bod
  • naast aanleg voor analytisch denken wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht (veel oefeningen thuis!)
  • onderzoekscompetenties
 • een brede theoretische wetenschappelijke vorming (8 uren)

  Theoretische inzichten in de aardrijkskunde, de biologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod. De leerlingen ontwikkelen en oefenen het gebruik van verklarende modellen, wetten, classificaties,... in nieuwe (analoge) situaties en leren wiskundige inzichten toepassen in het wetenschappelijk denken.

  1 à 2 lesuren per trimester en  per wetenschapsvak wordt tijdens labowerk aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden, om samenhang tussen experiment en theorie te illustreren, om uit experimentele waarnemingen en metingen abstracte modellen en wiskundige wetten te leren afleiden, om kritisch te analyseren en te reflecteren.

 • een talenpakket (9 uren):

  In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur. In deze richting neemt de studie van de moderne talen ook een belangrijke plaats in. Voor de vreemde talen Frans en Engels ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)
  • een stevige grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen
  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.
 • seminarie (2 uren)

  Het vak seminarie kadert in de zogenaamde vrije ruimte, die aan de scholen de kans biedt om nieuwe ideeën en evoluties rond 'leren' in de praktijk te brengen. Gedurende twee jaren kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende onderwerpen.

Lessentabel

Wetenschappen -
Wiskunde
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Esthetica11
Wiskunde66
Geschiedenis22
Aardrijkskunde12
Biologie22
Chemie22
Fysica32
Seminarie22
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Biochemie
 • Fysica
 • Chemie
 • Biologie
 • Wiskunde
 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Biomedische wetenschappen
 • Dierengeneeskunde
 • Toegepaste psychologie
 • Elektromechanica

Tehniek-Wetenschappen (TSO)

De derde graad Techniek-Wetenschappen is een studierichting die de leerlingen voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het m.a.w. een doorstroomrichting die hen moet toelaten om een professionele (eventueel academische) bachelor aan te vatten. De nadruk ligt op de studie van de natuurwetenschappen en op het praktisch onderzoeken ervan.

Ook wiskunde is een erg belangrijke component. De tweede graad Techniek-Wetenschappen TSO en Wetenschappen ASO bieden de beste voorbereiding om in te stappen in deze richting.

Profiel van de leerling

We verwachten dat de leerlingen een groot wiskundig inzicht hebben en probleemoplossend kunnen denken. Graag wiskunde doen en er elke dag mee bezig willen zijn is een must! Ook verwachten we dat ze zelfstandig, nauwkeurig en planmatig kunnen werken, dat ze kritisch zijn en zin hebben voor analyse en synthese. Leerlingen die voor een derde graad TW kiezen willen graag in labo's werken en praktisch bezig zijn.

De studierichting

 • algemene vorming (6 uren)

godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, LO

 • een stevig pakket wiskunde (6 uren)

  Nieuwe leerstof wordt geïntroduceerd aan de hand van een concreet praktisch voorbeeld. Vervolgens worden nieuwe begrippen, eigenschappen en eenvoudige bewijzen aangeleerd. Tot slot wordt dit ingeoefend via oefeningen. Wiskundige vaardigheden zijn belangrijk om de theoretische aspecten van de wetenschapsvakken te begrijpen en te doorgronden.

 • een brede theoretische en praktische wetenschappelijke vorming
  • wetenschappen (5de jaar: 8 uren - 6de jaar: 7 uren). Theoretische inzichten in de biologie, de chemie en de fysica worden aangebracht op een concrete en toepassingsgerichte manier waarbij veel ingeoefend wordt tijdens de lesuren
  • toegepaste wetenschappen (5de jaar: 4 uren - 6de jaar: 5 uren). Tijdens wekelijks labowerk voor de vakken biologie, chemie en fysica wordt de theorie toegepast in de praktijk en worden experimentele vaardigheden aangeleerd en ingeoefend. Op een onderzoekende wijze worden aspecten zoals onderzoeksvragen stellen, hypothesevorming, experimenteren, reflecteren over bekomen resultaten en rapportering aangeleerd. Daarnaast maken de leerlinge ook kennis met de vereiste basisattitudes i.v.m. het veilig omgaan met stoffen en laboratoriummateriaal en leren ze individueel en in groepsverband nauwkeurig werken.
 • een talenpakket (8 uren):

  In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur. Voor de vreemde talen Frans en Engels ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)
  • een grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen
  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.
 • eindwerk

  De leerlingen maken in het zesde jaar een eindwerk waarbij ze een wetenschappelijk onderwerp zelfstandig uitwerken. Hun werkwijze en bevindingen rapporteren ze in een schriftelijk verslag en verdedigen ze ook mondeling voor een jury.

Lessentabel

 

Techniek-Wetenschappen5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans22
Engels22
Wiskunde66
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Biologie21
Toegepaste biologie11
Chemie33
Toegepaste chemie23
Fysica33
Toegepaste fysica11
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen architectuur
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Biomedische wetenschappen
 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Informatica
 • Chemie
 • Secundair onderwijs
 • Biomedische laboratoriumtechnologie
 • Elektromechanica
 • Productontwikkeling
 • Toegepaste informatica
 • Biologie
 • Verpleegkunde
 • Ergotherapie
 • Agro- en biotechnologie
 • Biochemie
 • Apotheekassistent(e)
 • Industrial design
 • Maritieme operations
 • Psychologie
 • Applicatieontwikkeling
 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Audiovisuele kunsten en technieken
 • Industriële wetenschappen: chemie - biochemie - bouwkunde - elektromechanica

Ondernemen en Marketing (TSO )

De 3de graad Ondernemen en Marketing is een commerciële studierichting die de leerlingen voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die hen moet toelaten om  een professionele bachelor aan te vatten. Uiteraard kunnen de leerlingen als ze afstuderen ook meteen aan de slag op de arbeidsmarkt Deze studierichting is meer praktijkgericht dan een ASO-richting.

Profiel van de leerling

De studierichting

 • algemene vorming (7 uren)

godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, LO

 • een uitgebreid talenpakket (5de jaar: 12uren - 6de jaar: 13 uren): 

  Nederlands, Frans, Engels en Duits met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.

  Voor de vreemde talen ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)

  • een grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen

  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.

In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur.

 • een bedrijfsgerichte vorming (10 uren) die bestaat uit:
  • een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal vlak

  • een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor specifieke ondernemersvaardigheden. Hierdoor kunnen de leerlingen later eventueel aan de slag als zelfstandigen en leren zij alle beleidsfacetten kennen om een handelsonderneming te kunnen runnen. Uiteraard wordt er steeds ingespeeld op actualiteit (nieuwe wetgeving, nationale of internationale economische problematiek)

  • een administratief en boekhoudkundig gedeelte waarin de leerlingen een administratie leren afhandelen en leren hoe zij de boekhouding van een handelsonderneming moeten voeren. Ze maken binnen dit kader eveneens kennis met aangepast, professionele software

  • een verdieping van de office-pakketten: de leerlingen krijgen deze extra vorming om beter voorbereid te zijn op verdere studies of op de arbeidsmarkt.

Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische. Via disciplinedoorbrekende opdrachten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verwerft de jongere vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. De opdrachten kunnen zowel binnen als buiten de school georganiseerd worden. Op onze school kozen we voor een minionderneming als geïntegreerde proef. We starten reeds in het vijfde jaar met dit project.

Op het einde van de derde graad ontvangen de leerlingen bovendien het attest van bedrijfsbeheer, indien ze de vooropgestelde specifieke doelstellingen behaald hebben.

Toch willen we ook niet voorbijgaan aan de vaststelling dat een aantal leerlingen na het zesde jaar kiest voor de arbeidsmarkt i.p.v. het hoger onderwijs. De opgedane (taal)vaardigheden en attitudes, de concrete kennis van de office-pakketten, het kunnen werken met een professioneel boekhoudpakket en een attest van bedrijfsbeheer, moeten voor deze leerlingen voldoende troeven zijn om deze stap succesvol te zetten.

Lessentabel

Ondernemen en Marketing5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands33
Frans44
Engels33
Duits22
Wiskunde33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen11
Bedrijfseconomie1010
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Bedrijfsmanagement: Marketing
 • Bedrijfsmanagement: Logistiek
 • Bedrijfsmanagement: internationaal ondernemen
 • Bedrijfsmanagement: KMO-management
 • Rechtpraktijk
 • Bedrijfsmanagement: Financiën en verzekeringen
 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Office management: event- en projectmanagement
 • Sociaal werk
 • Journalistiek
 • Secundair onderwijs
 • Office management: management assistant
 • Hotemanagement
 • Mondzorgkunde
 • Verpleegkunde
 • Office management: Medisch-sociaal
 • Toegepaste taalkunde

Ondernemen en IT (TSO )

De derde graad Ondernemen en IT is een bedrijfseconomische, informaticagerichte studierichting die de leerlingen voorbereidt op studeries in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die hen moet toelaten om een professionele bachelor aan te vatten.
Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming met vier
componenten:

Profiel van de leerling

De studierichting

 • algemene vorming (7 uren)

godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, LO

 • een talenpakket (9 uren): 

  Nederlands, Frans en Engels met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.

  Voor de vreemde talen ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)

  • een grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen

  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.

In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur.

 • een bedrijfsgerichte vorming die bestaat uit:
  • een gedeelte bedrijfseconomie (5de jaar: 6 uren - 6de jaar: 7 uren met aandacht voor algemene economie, boekhouden en ondernemingseconomie. De leerlingen maken kennis met deze vier componenten op een manier die steeds een link legt met de actualiteit. Dit kan de wereldeconomie zin, een Belgische problematiek of de eigen minionderneming. Niet alleen de techniek van het boekhouden met behulp van professionele software, maar ook de boekhouding als beleidsinstrument wordt beklemtoond.

  • een gedeelte toegepaste informatica (5de jaar: 6 lesuren - 6de jaar: 5 lesuren) met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. De leerlingen leren hier programmeren waarbij analytisch vermogen en probleemoplossend denken centraal staan. De programmeertaal is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om problemen op te lossen

  • een verdieping van de office-pakketten (1 uur): de leerlingen krijgen deze extra vorming om beter voorbereid te zijn op verdere studies of op de arbeidsmarkt.

 • een stevig pakket wiskunde (4 uren)

Ook hier wordt een beroep gedaan op het analytisch en probleemoplossend denkvermogen van de leerlingen.

Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische. Via disciplinedoorbrekende opdrachten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verwerft de jongere vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. De opdrachten kunnen zowel binnen als buiten de school georganiseerd worden.Mogelijke voorbeelden zijn een oefenfirma of minionderneming, een boekhoudkantoor runnen, een programma ontwikkelen om een bedrijfadministratief probleem op te lossen, bedrijfsbezoeken, seminaries, stages,...

Op het einde van de derde graad ontvangen de leerlingen bovendien het attest van bedrijfsbeheer, indien ze de vooropgestelde specifieke doelstellingen behaald hebben.

Lessentabel

 

Ondernemen en IT5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands33
Frans33
Engels33
Wiskunde44
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen11
Bedrijfseconomie67
Toegepaste informatica65
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Toegepaste informatica
 • Bedrijfsmanagement: accountancy en fiscaliteit
 • Lager onderwijs
 • Bedrijfsmanagement: KMO-management
 • Bedrijfsmanagement: Financiën en verzekeringen
 • Bedrijfsmanagement: Logistiek management
 • Kleuteronderwijs
 • Office management: project- en eventmanagement
 • Bedrijfsmanagement: Marketing
 • Rechtspraktijk
 • 7de jaar commercieel webbeheer
 • Grafische en digitale media
 • Applicatieontwikkeling
 • Electronica-ICT
 • Multimedia- en communicatietechnologie
 • Bedrijfsmanagement: Internationaal ondernemen
 • Vastgoed

Organisatie en Communicatie (TSO)

De 3de graad Organisatie en Communicatie is een studierichting die de leerlingen voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die hen moet toelaten om  een professionele bachelor aan te vatten. Uiteraard kunnen de leerlingen na de richting O&C ook meteen solliciteren voor een job als office assistant.

Profiel van de leerling

We verwachten dat de leerlingen aanleg heben voor talen, correct en nauwkeurig kunnen werken, inzicht hebben in de bouw en structuur van (zakelijke) teksten, graag schriftelijk en mondeling communiceren, verantwoordelijk zijn, initiatief durven nemen, beschikken over organisatietalent en met een computer kunnen werken.

De studierichting

Deze studierichting beoogt een brede en evenwichtige vorming met de volgende componenten

 • algemene vorming (7 uren)

godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, LO

 • communicatie - talen (16 uren): 

  Enerzijds krijgen de leerlingen, net zoals de andere TSO-richtingen, een algemene vorming. In het vak Nederlands ligt de focus op vaardigheden, taalbeschouwing en literatuur. Voor de vreemde talen Frans, Engels en Duits ligt de nadruk op het ontwikkelen van:

  • parate communicatieve vaardigheden (lezen, spreken, luisteren, schrijven)

  • een stevige grammaticale basis om tot een praktische taalbeheersing te komen

  • attitudes zoals: spreekdurf, luisterbereidheid en correcte omgangsvormen.

Anderzijds krijgen ze ook een richtingspecifieke vorming waarbij de schriftelijke en mondelinge vaardigheden meer worden getraind en er ruimte is voor verdieping. In de lessen Zakelijke Communicatie Nederlands, Frans, Engels en Duits maken de leerlingen kennis met zakelijke communicatiesituaties en leren ze zich inleven in bedrijfssituaties. Er is veel aandacht voor de specifieke context van de management assistant, de huisstijl en de bedrijfscultuur.

 • organisatie-secretariaat (5de jaar: 7 uren - 6de jaar: 8 uren):
  • de leerlingen leren allerhande taken van de management assistant: de organisatie van vergaderingen, evenementen en zakenreizen, het onthaal van bezoekers en klanten, de correspondentie en postbehandeling, het klassement en archief

  • als ondersteuning voor de secretariaatstaken en de talen leren de leerlingen niet alleen de basis, maar ook de gevorderde mogelijkheden van de office-pakketten

Lessentabel

Organisatie en Communicatie5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands / Zakelijke communicatie Nederlands55
Frans / Zakelijke communicatie Frans44
Engels / Zakelijke communicatie Engels44
Duits33
Wiskunde22
Secretariaat - Dactylografie22
Secretariaat - Kantoortechnieken22
Secretariaat - Toepaste Informatica22
Natuurwetenschappen11
Geschiedenis11
Organisatie en event11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke Opvoeding / Sport22
TOTAAL3232

Verder studeren

Oud-leerlingen uit deze richting kozen in het hoger onderwijs de voorbije jaren o.a. succesvol voor:

 • Office management: management assistant
 • Communicatiemanagement
 • Lager onderwijs
 • Bachelor in toerisme en recreatiemanagement
 • Office management: event- en projectmanagement
 • Bedrijfsmanagement: marketing
 • Sociaal werk
 • Verpleegkunde
 • Rechtspraktijk
 • Toegepaste psychologie
 • Toegepaste taalkunde
 • Office management: talen
 • Office management: medisch-sociaal
 • Journalistiek
 • Bedrijfsmanagement: kmo
 • Logopedie en audiologie